Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de Theologische Universiteit Kampen zijn op zoek naar een

Bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg (0,2-0,4 fte)

De werkzaamheden zullen verricht worden binnen het onderzoeksinstituut The Neo-Calvinism Research Institute aan de Theologische Universiteit Kampen.

In het profiel van de Lindeboomleerstoel Ethiek van de zorg staat onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling over medisch-ethische en andere aan de gezondheidszorg gerelateerde thema’s centraal. Daarbij gaat het om het (1) funderen, (2) vertalen en (3) toepassen van ethische standpunten op de praktijk van de zorg en het medisch handelen. Doel van de leerstoel is op basis van academisch onderwijs en onderzoek en de normen die wij uit de Bijbel kunnen afleiden een zinvolle, christelijk doordachte bijdrage te leveren over deze thema’s. Van kandidaten wordt verwacht dat zij de doelstelling en grondslag van de Theologische Universiteit Kampen van harte onderschrijven.

De leerstoelhouder heeft de volgende taken:

  • geven van onderwijs en toerusting op het gebied van de medische en zorgethiek in de vorm van colleges, cursussen en lezingen voor studenten (theologie, geneeskunde, andere op de zorg gerichte studies), christelijke organisaties (kerken, scholen) en individuele voorgangers en christenen;
  • vorming en toerusting van een kenniskring van jonge christelijke ethici, gericht op het waarborgen van de toekomstige inbreng van christelijke geluiden in een geseculariseerd debat over ethiek van de gezondheidszorg;
  • verrichten van onderzoek, aansluitend bij het onderzoeksprogramma van The Neo-Calvinism Research Institute op het gebied van de medische en zorgethiek, inclusief subsidieaanvragen daarvoor, resulterend in zowel wetenschappelijke als toegankelijke publicaties (o.a. de Lindeboomreeks);
  • werving en begeleiding van promovendi en onderzoekers, om zo de onderzoekscapaciteit uit te breiden;
  • bijdragen aan het maatschappelijke en politieke debat op het gebied van de medische en zorgethiek.

De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd en beschikt aantoonbaar over:

  • deskundigheid op het gebied van de medische en zorgethiek vanuit christelijk perspectief;
  • uitstekende onderzoekskwaliteiten op het vakgebied van de leeropdracht, blijkend uit een ruime lijst van publicaties – nationaal en internationaal – verschenen bij voor het vakgebied gerenommeerde uitgevers of in hiervoor toonaangevende periodieken;
  • uitstekende onderwijskwaliteiten alsmede ruime ervaring met het verzorgen van academisch onderwijs in zijn verschillende werkvormen;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden in het voor het voetlicht brengen van thema’s uit de medische en zorgethiek in het maatschappelijke en politieke domein, gericht op een breed publiek;
  • het vermogen middelen voor onderzoek en onderwijs te verwerven uit de tweede en derde geldstroom.

 

In het geval de te benoemen hoogleraar niet Nederlandstalig is, wordt zij/hij geacht binnen twee jaar de Nederlandse taal goed te beheersen.

De benoemingsadviescommissie, onder leiding van een externe voorzitter, bestaat uit vertegenwoordigers van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de Theologische Universiteit Kampen. Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut benoemt de hoogleraar voor een periode van vijf jaar en stelt hem/haar voor deze periode voor 0,2-0,4 fte aan. Herbenoeming voor een nieuwe periode is mogelijk. Het betreft een bezoldigde functie. Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VSNU.

Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut beoogt medisch-ethische thema’s te doordenken vanuit een christelijk perspectief en dit perspectief in te brengen in het maatschappelijke en politieke debat. Het doet dat door cursussen, bijdragen in de media, lezingen en adviezen en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee ondersteunt het Lindeboom Instituut wetenschappers, (toekomstige) artsen, zorgverleners en zorgvragers bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorgverlening. Zie www.lindeboominstituut.nl.

Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit Kampen is een dynamische, nationaal en internationaal opererende instelling voor de wetenschappelijke beoefening van theologie voor kerk en samenleving. De universiteit wil een aantrekkelijke onderwijsinstelling zijn voor jonge mensen die hun geloof in Jezus Christus willen delen in kerk en samenleving.

De universiteit werkt in een nationaal en internationaal netwerk van theologische instellingen en verwante wetenschappelijke disciplines. Vanuit een gereformeerde geloofs- en levensovertuiging beoefent ze theologie die relevant wil zijn voor kerk en samenleving. In onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling zijn 150 studenten aan de universiteit verbonden in drie geaccrediteerde opleidingen: de driejarige Bachelor Theologie, de eenjarige Master Theologie Algemeen en de driejarige Master Theologie Predikant. Met de predikantenopleiding is de universiteit verantwoordelijk voor de opleiding van predikanten voor de Gereformeerde Kerken in Nederland vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Zie www.tukampen.nl en www.neocalvinism.org.

Zij die voor de functie in aanmerking menen te komen en zij die de aandacht willen vestigen op eventuele kandidaten, worden verzocht zich uiterlijk 9 januari 2020 schriftelijk te wenden tot de directeur van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, dr. Sander Luitwieler, via directie@lindeboominstituut.nl. Langs deze weg is ook het leerstoelplan te verkrijgen, dat meer informatie bevat over o.a. profiel, inbedding en borging van de leerstoel.

De sollicitatie gaat vergezeld van een motivatiebrief, curriculum vitae en een lijst van publicaties. Sander Luitwieler is bereid nadere inlichtingen omtrent de leerstoel te verstrekken t/m 19 december en vanaf 6 januari via directie@lindeboominstituut.nl of 033-4328288.