Toelating en inschrijving

Toelatingsvoorwaarden Bachelor Theologie

Om te worden toegelaten tot de bachelor Theologie dient de student in bezit te zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften:

 • Een VWO-diploma
 • Een diploma of getuigschrift dat door de universiteit met het onder 1 genoemde diploma is gelijkgesteld. Dit betreft onder andere een getuigschrift dat aantoont dat de student een propedeuse van een HBO- of WO-opleiding heeft afgerond.
 • Zij die niet aan het bovengenoemde voldoen en 21 jaar of ouder zijn, kunnen gebruik maken van de colloquium doctum regeling. Zie voor meer informatie de regeling Colloquium doctum.

Inschrijven voor de bachelor theologie verloopt via studielink.
Aanstaande studenten uit het voortgezet onderwijs dienen zich voor 1 juni aan te melden voor toelating. De studenten die zich voor 1 juni aanmelden hebben recht op een studieadviesgesprek. Indien een student zich na 1 juni aanmeldt voor de opleiding, dan verliest hij het toelatingsrecht, maar kan de universiteit beslissen deze student alsnog toe te laten. Na de inschrijving via studielink wordt de aspirant-student uitgenodigd voor een intakegesprek.

Toelatingsvoorwaarden Master Theologie Predikant

Om te worden toegelaten tot de Master Theologie Predikant dient de student in bezit te zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften:

 • een bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Kampen
 • een bachelordiploma Theologie van een andere universiteit; in dat geval wordt door de examencommissie een pakketvergelijking en een schakelpakket vastgesteld.
 • een bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Kampen met daarin de minor predikant

Om je in te schrijven voor de master predikant moet je:

1. Je inschrijven via studielink vóór 1 juni.

2. Deelnemen aan een 360graden feedback.

3. Het inleveren van de volgende documenten vóór 1 juli:

 • Motivatiebrief  (1A4 waarin ingegaan wordt op:

1. De wens predikant te worden.

2. Beeld van het predikantschap.

3. Verstaan van het evangelie en dat in verband met je levensgeschiedenis.

 • Kerkelijk Attest
 • Rapportage 360graden feedback
 • Positieve screening van de logopedist

4. Een intakegesprek hebben met 2 docenten.

De aspirant-student moet de gehele toelatingsprocedure met goed gevolg doorlopen om toegelaten te worden tot de Master Theologie Predikant

Meer informatie is op te vragen bij Elizabeth Blokland


Wil je je inschrijven voor de Master Algemeen en voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kun je je inschrijven via studielink.
 
Denk je in aanmerking te komen voor een premaster? Neem dan contact op met de onderwijscoördinator Elizabeth Blokland.


Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

 • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
 • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
 • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
 • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Klik hier voor meer informatie over de pre-master.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.


Collegegeld 2019-2020

Om te kijken welk tarief in 2019-2020 voor jou van toepassing is, kun je deze beslisboom volgen.

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt om het collegegeld van eerstejaars studenten te halveren. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Deze verandering is ingegaan vanaf studiejaar 2018-2019.

Voldoe je aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld in studiejaar 2019-2020 € 1.030 in plaats van € 2.060. De voorwaarden zijn hier beschreven.

Meer informatie

Toelichting bij instellingscollegegeld tweede bachelor- of masteropleiding

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief.

Verder kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het bepalen van het instellingscollegegeld:

§ Interne factoren als kosten en doelstelling. Dit zijn bijvoorbeeld wat oudere studenten die al deelnemen in het arbeidsproces en de eenjarige master gaan volgen.

§ Externe factoren. Bijvoorbeeld een oriëntatie op de instellingscollegegelden voor studenten buiten Europa.

Over aanpassing van het instellingscollegegeld voor het nieuwe studiejaar wordt jaarlijks vooraf door het College van Bestuur advies gevraagd aan de Universiteitsraad.

Voor meer informatie over collegegeld en inschrijvingen kun contact opnemen met Ankie Sinnema, medewerker studentzaken.

Wilt u meer informatie over de opleiding? Neem dan contact op met Elizabeth Blokland, onderwijscoördinator.