De bibliotheek van de TU Kampen

                                                                                                          
De bibliotheek van de Theologische Universiteit heeft in de eerste plaats ten doel studenten en docenten van de universiteit te ondersteunen in hun onderzoek en studie. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden gebruikmaken van de bibliotheek.

De collectie van de bibliotheek omvat ca. 150.000 banden. Deze zijn te raadplegen via de catalogus. Voor het gebruik van onze catalogus, kunt u onderstaande instructiefilmpjes bekijken: 

- het aanvragen van boeken en tijdschriften
- verlengen van geleend materiaal.


Kosten

Aan het lenen van materialen uit de eigen collectie zijn geen kosten verbonden. Wel dient men in het bezit te zijn van een lenerpas. Raadpleeg voor meer informatie het leenreglement.
Bij het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken verleent de bibliotheek voor docenten en studenten van de universiteit bemiddeling. De kosten daarvan komen evenwel ten laste van de aanvrager.

Studieruimtes

Naast de studiezalen in de bibliotheek bevinden zich in het monumentale pand van het Linneweeversgilde een drietal studieruimtes:

S. Greijdanus-kamer: de voornaamste literatuur (handboeken, tekstuitgaven, grammatica's, woordenboeken etc.) op het gebied van semitica en judaïca.

R.J. Dam-kamer: de voornaamste literatuur (handboeken, tekstuitgaven, grammatica's, woordenboeken etc.) op het gebied van de nieuwtestamentische hulpwetenschappen: cultuur, geschiedenis en godsdiensten van de hellenistische wereld; het hellenistische Jodendom; de tekst van het Nieuwe Testament en de patrologie.

Prof. D. Deddens Kerkrecht Centrum: de voornaamste literatuur (handboeken, kerkordes, acta, commentaren enz.) op het terrein van het kerkrecht. Daarnaast bevat de werkkamer een uitgebreide collectie over de geschiedenis van de kerkgeschiedenis van de Angelsaksische landen in het algemeen en van het presbyterianisme en andere nonconformistische stromingen in het bijzonder.