van Houwelingen Prof. dr., P.H.R. (Rob)

Function:
Professor Nieuwe Testament
E-mail:
phrvanhouwelingen@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

Publications

Books

(together with Armin Baum), Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s (Utrecht: KokBoekencentrum, 2019). Redactie, Introductie en twee hoofdstukken.

Handbagage voor Jezusvolgers. Twintig inzichten om mee te nemen (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2016).

Onschatbare teksten. Een top-25 van geliefde passages uit het Nieuwe Testament met ongekende zeggingskracht(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2014).

(together with Reinier Sonneveld), Ongemakkelijke teksten van de apostelen (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2013). Redactie en 16 hoofdstukken.

(together with Reinier Sonneveld), Ongemakkelijke teksten van Paulus (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012). Redactie en 15 hoofdstukken.

(together with Aldert L. Visser), Jesus stel homself bekend [Afrikaanse vertaling en herziening van Jezus stelt zich voor] (Steenwijk: Campus, 2012)

(together with Reinier Sonneveld), Ongemakkelijke teksten van Jezus (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, tweede druk 2012, derde druk 2015). Redactie en 18 hoofdstukken.

Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie (Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie). Tweede druk. Kampen: Kok, 2012. Redactie en 8 hoofdstukken.

Studiebijbel in perspectief, hoofdred. H.G.L. Peels & P.H.R. van Houwelingen. Heerenveen: Jongbloed, 2009. Derde druk 2017 .

Timoteüs en Titus. Pastorale instructiebrieven (Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie). Tweede druk. Kampen: Kok, 2012.

Tessalonicenzen Voortgezet basisonderwijs (Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie). Derde, herziene druk. Kampen: Kok, 2011.

Johannes. Het evangelie van het Woord (Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie). Vierde, herziene druk. Kampen: Kok, 2011.

2 Petrus en Judas. Testament in tweevoud (Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie). Vierde, herziene druk. Kampen: Kok, 2011.

1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon (Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie). Vierde, herziene druk. Kampen: Kok, 2010.

Jezus stelt zich voorKampen: Kok, 1998.

De tweede trompet. De authenticiteit van de tweede brief van Petrus (diss.). Kampen: Kok, 1988.

Contributions to Books

‘Het luchtgevecht tussen Michael en de draak. Openbaring 12:7-12 in relatie tot vergelijkbare teksten uit het Nieuwe Testament’, in: Koert van Bekkum e.a. (red.), Spelen met Leviatan. Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst (TU bezinningsreeks 19 en Apeldoornse Studies 71; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2018), 123-140.

‘Forever Seated on the Divine Throne. The Function of Psalm 45:7-8 in the Argument of Hebrews 1’, in: Jaap Dekker & Gert Kwakkel (eds.), Reading and Listening. Meeting One God in Many Texts (FS Eric Peels; ACEBT, SS 16 – Bergambacht: 2VM, 2018), 191-199.

‘Reading the Bible with Multifocal Lenses’, in: Hans Burger, Arnold Huijgen & Eric Peels (eds.), Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics (Studies in Reformed Theology 32; Leiden: Brill, 2017), 230-239.

‘Het Nieuwe Testament vertalen van toen naar nu. Hermeneutische overwegingen’, in: Ad de Bruijne & Hans Burger (eds.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU bezinningsreeks 18; Barneveld: Vuurbaak, 2017), 123-144.

‘The Air Combat between Michael and the Dragon. Revelation 12:7-12 in Relation to Similar Texts from the New Testament’, in: Koert van Bekkum e.a. (eds.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World (Themes in Biblical Narrative, 21; Leiden: Brill, 2017), 151-166.

‘Christenen als “mensen van de Weg”’, in: Erik A. de Boer & Harm J. Boiten (red.), Godsvrucht in geschiedenis.Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen(Heerenveen: Groen, 2015), 25-34.

‘Het besluit van Jeruzalem en ons vleesmenu: Handelingen 15 in heilshistorisch perspectief gelezen’, in G.C. den Hertog e.a. (eds.), Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2015), 81-90.

‘De doop van Jezus: vier keer hetzelfde verhaal?’, in: Hans de Wolf & Pieter Niemeijer (red.), Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor bijbellezers (TU bezinningsreeks nr. 17; Barneveld: De Vuurbaak, 2015), 211-224.

‘Vroomheid in het Nieuwe Testament’, in: Koert van Bekkum e.a., Proeven van spiritualiteit. Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen (TU-Bezinningsreeks nr. 15; Barneveld: De Vuurbaak, 2014), 57-69.

‘Paul’s Injunction about Women: A Response, in: Gerhard H. Visscher & Mees te Velde (eds.), Correctly Handling the Word of Truth. Reformed Hermeneutics Today (Eugene: Wipf & Stock, 2014), 155-167.

‘Mission and Ethics in the Epistle to the Hebrews: Faith Means Perseverance’, in: Insiders versus Outsiders: Exploring the Dynamic Relationship between Mission and Ethos in the New Testament, edited by Jacobus (Kobus) Kok and John Anthony Dunne (Perspectives on Philosophy and Religious Thought 14; Gorgias Press, Piscataway, NJ, USA, 2014), 239-260.

‘De brieven van Petrus en Judas: een hoopgevend trio’, in: P.L. de Jong e.a., Evangeliën en brieven. ‘Zie het Lam Gods’(Vragen naar het Woord, deel 4; Gouda: Gouds Leerhuis, 2014), 74-92.

Wil de echte auteur opstaan?’, in: Nieuwe en oude schatten. Schatgraven in de Schrift (TU-Bezinningsreeks 13 / Apeldoornse Studies 62), red. Koert van Bekkum, Rob van Houwelingen & Eric Peels. Barneveld: De Vuurbaak, 2013, 147-158.

‘A Godfighter Becomes a Fighter for God’, in: Pieter de Villiers & Jan-Willem van Henten (eds.), Coping with Violence in the New Testament (STAR-series, volume 16). Leiden: Brill, 2012, 83-100.

‘Paradijsmotieven in het boek Openbaring’, in: In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de schepping (TU-bezinningsreeks 8), red. G. Kwakkel en P.H.R. van Houwelingen. Barneveld: De Vuurbaak, 2011, 79-95.

‘De brief aan de Hebreeën’, in: De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s, red. Klaas Spronk & Archibald van Wieringen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2011), 209-217.

Lemma ‘Tongentaal’, in: Bijbelse Encyclopedie. Tiende, geheel herziene druk, Kampen: Kok, 2010, 724. Uitgewerkt in: ‘Spreken in klanktaal, wat wil dat zeggen?’, in: De Reformatie 87 (2011): 92-94.

‘Contouren van een nieuw Jeruzalem. Hebreeën en Openbaring over de eschatologische wereldstad’, in: Het stralend teken (feestbundel D.Holwerda), red. Kees van der Ziel en Henk Holwerda. Franeker: Van Wijnen, 2010, 186-203.

“De Waarheid in het geding. Valse verklaringen in het proces tegen Jezus”, in: C. Houtman (red.), De leugen regeert… Valse beschuldiging in de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Kampen: Kok, 2004, 137-155.

‘Een vat vol tegenstrijdigheden (1 Tessalonicenzen 4,4)’, in: Exeget[h]isch, red. P.H.R. van Houwelingen, H.R. van de Kamp en J.A. Meijer (feestbundel J. van Bruggen). Kampen: Kok, 2001.

‘Namen van God in het Nederlands’, in: Naar een nieuwe kerkbijbel. Een handreiking voor het beoordelen van de Nieuwe Bijbelvertaling, onder redactie van H.J. Room en W.H. Rose (TU-bezinningsreeks, deel 2), 55-60. Barneveld: De Vuurbaak, 2001.

Twee hoofdstukken in: A.G. Knevel, M.J. Paul, P.H.R. van Houwelingen (red.), Verkenningen in de Evangeliën. Kampen: Kok Voorhoeve, 1990.

Drie hoofdstukken in: A.G. Knevel, M.J. Paul, P.H.R. van Houwelingen (red.), Verkennin­gen in de Katholieke Brieven en Hebreeën. Kampen: Kok Voorhoeve, 1993.

Articles

‘Wordt het nog wat? Het koninkrijk van God en de navolging van Christus’, Soteria 35.1 (2018).

(together with Hans Schaeffer) ‘Een rijkgeschakeerd geheel. Hoe het verdragen van verschillen de eenheid van de christelijke gemeente versterkt’, Soteria 34.3 (2017): 7-20.

(together with Myriam Klinker en Hans Schaeffer) ‘Wat de ‘zwijgteksten’ willen zeggen’, Nederlands Dagblad, donderdag 28 september 2017, p. 12-13.

‘Meaning and Significance of the Instruction about Women in 1 Timothy 2:12-15’, Sárospataki Füzetek 19.4 (2015): 59-71.

‘De Waarachtige of de afgoden’, Theologia Reformata 58.4 (2015): 329-332.

‘“De God van de vrede” in het Nieuwe Testament’, HTS Theological Studies 71.1 (2015) Art. #2904, 7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v71i1.2904.

‘De Zoon op de troon. Een exegetische verkenning van het citaat uit Psalm 45 in Hebreeën 1’, Soteria 32.2 (2015): 3-8.

‘The Apostolic Decree and Our Meat menu: Reading Acts 15 in Redemptive-historical perspective’, Verbum Christi 2.1 (2015): 24-40.

‘John and the Others. To Whom Does the “We” in the Fourth Gospel’s Prologue and Epilogue Refer?’, Fides ReformataXIX.2 (2014) 95-115.

‘Goddelijk geweld in het Nieuwe Testament, of: hoe het geweld niet uit God verdween’, Theologia Reformata 57.4 (2014): 343-351.

‘Bijbelse theologie aan de Broederweg’, in: Interpretatie 21.4 (2013) 28-29.

‘Christelijk leven in crisistijd, toegelicht vanuit de brief aan de Hebreeën’, in: Radix 39.2 (2013) 155-163.

‘The Epistle to the Hebrews: Faith Means Perseverance’, in: Journal of Early Christian History 3.1 (2013) 98-115.

‘Johannes en de anderen. Wie zijn “wij” in de proloog en de epiloog van het vierde evangelie?’, in: Theologia Reformata 55.4 (2012) 369-388.

‘Vierstemmig evangelie. De traditiehypothese als oplossingsrichting in de synoptische kwestie’, in: Theologia Reformata 55.1 (2012) 30-51.

‘Jerusalem, the Mother Church. The development of the apostolic church from the perspective of Jerusalem.’, in: Sárospataki Füzetek 16.3-4 (2012) 11-22.

‘Macht, onmacht en volmacht in 1 Tim. 2:8-15’, in: HTS Theological Studies 68.1 (2012) art. #1023, 9 pages.

‘Riddles around the Letter to the Hebrews’, in: Fides Reformata XVI.2 (2011): 151-162 (with preceding summary in Portugese).

‘Paradise Motifs in the Book of Revelation’, in: Sárospataki Füzetek 15.4 (2011): 11-25.

‘The redemptive-historical dynamics of the salvation of “all Israel” (Rom.11:26a)’, in: Calvin Theological Journal 46 (2011): 301-314.

‘The Book of Revelation: Full of Expectation’, in: Sárospataki Füzetek 15.1 (2011): 11-19.

‘Waarom het laatste deel in de CNT-serie zo’n bijzonder boek is geworden’, in: Nader Bekeken 18 (2011): 25-27.

(samen met M.W. Sebens) ‘Jakobus en ziekenzalving (1): Genezen bij volmacht’ en ‘Jakobus en ziekenzalving (2): Genezen als teken’, in: De Waarheidsvriend 99.01 (2011): 10-11 en 99.02 (2011): 12-14. Zie ook: ‘Nogmaals Jakobus 5’, in: De Waarheidsvriend 99.07 (2011): 18-19.

‘The Authenticity of 2 Peter: Problems and Possible Solutions’, in: European Journal of Theology 19.2 (2010): 119-129.

Het behoud van heel Israël (Rom.11,26a). Paulus’ verwachting en onze verantwoordelijkheid’, in: Theologia Reformata 51.4 (2008): 308-321. Ook opgenomen in: Hoe leest u ‘Israël’?, red. Koert van Bekkum en Michael Mulder. Barneveld: Nederlands Dagblad, 2009, 65-80.

‘Israel and the church. Three models for the relationship’, in: Lux Mundi 27.1 (2008): 16-19.

‘Een godvechter wordt voorvechter’, in: Hervormde Teologiese Studies 64.4 (2008): 1715-1733.

‘The Meaning and Significance of the “Word of the Lord” in 1 Thessalonians 4:13-18’, in: Calvin Theological Journal 42 (2007): 308-324.

‘Fleeing forward: the departure of christians from Jerusalem to Pella’, in: Westminster Theological Journal 65 (2003): 181-200.

Interests

Links
http://tukampen.academia.edu/RobvanHouwelingen

Functions

Professor of New Testament

Other functions

  • Member of Studiosorum Novi Testamenti Conventus
  • Member of Society of Biblical Literature
  • Member of European Association of Biblical Studies
  • Research Associate at the University of Pretoria and the North-West University Potchefstroom (South Africa)
  • Senior Researcher NOSTER
  • Secretary Foundation “Afbouw”
  • Member of the Redaction of ‘OnderWeg’
 Areas of Interest

The Gospel of John, the Epistles of Paul and the Apostolic period.

Research Programme

Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)
Project: Apostolic Witness in an Early Christian Context

CV

2002 – heden

Professor of New Testament at the TU Kampen.

2 sept. 2002

Inaugural Oration. Title: ‘Het vertrek van de christenen uit Jeruzalem naar Pella’.

1996

Scriba of the General Synod in Berkel and Rodenrijs.

1995 – 2002

Minister of the Reformed Churches (lib.) in Nijkerk.

1991 – 1995

Minister of the Reformed Churches (lib.) in Enschede-Oost.

28 juni 1988

Promotion (cum laude) at the TU Kampen. Subject: ‘De tweede trompet. De authenticiteit van de tweede brief van Petrus’. Promotor: prof. dr. J. van Bruggen.

1985 – 1991

Minister of the Reformed Churches (lib.) in Ommen.

1980 – 1985

Minister of the Reformed Churches (lib.) in Driebergen.

1973 – 1979

Study theology at the TU Kampen, major New Testament.

1967 – 1973

Gymnasium alfa, Reformed Society of Schools, Rotterdam