Burger Dr, J.M. (Hans)

Function:
Universitair hoofddocent systematische theologie
E-mail:
jmburger@tukampen.nl
View this profile in our research portal »

 

Publications

Books

Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus, Van Wijnen Franeker 2017.

 Being in Christ. A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective, Wipf and Stock Eugene Oregon 2008.

Articles and contributions to books

‘The Story of God’s Covenants: A Biblical-Theological Investigation with Systematic Consequences’, in Calvin Theological Journal 54.2 (2019): 267–299

‘Hoe moeten we vanuit evolutionair perspectief denken over cognitieve gevolgen van zonde en genade?’, in William den Boer, René Fransen en Rik Peels (red.), En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Kampen: Summum Academic 2019), 305-318

‘Jezus Christus, Bijbel en hermeneutiek’, in Jaap Dekker, Kees de Groot, Jan van Helden (red.), Dan is het aardse leven goed. Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen (TU-Bezinningsreeks 22; Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 2019), 25-36

‘Participatie: leven in Christus’, in Armin Baum, Rob van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s, (Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers 2019), 259-274

‘Bijbel en ecologische vragen. Van buikspreken naar Bijbels onderscheidingsvermogen’, in Inspirare 1 (2019) 2, 41-48

‘Why Do You Believe That Scripture Is the Word of God? Owen’s Doctrine of Scripture Reconsidered’, in Willem van Vlastuin and Kelly M. Kapic (Eds.), John Owen between Orthodoxy and Modernity (Studies in Reformed Theology, Volume: 39; Leiden: Brill 2019), 127-147

‘Transformatie door de vernieuwing van het denken’, in Hans Schaeffer en Geranne Tamminga-Van Dijk (red.), Verhalen om te delen. Bij het afscheid van Peter van de Kamp, TU Bezinningsreeks 21 (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn 2018), 95-101

‘Betekenisvol oplappen, Genezing tussen reeds en nog niet’, Geestkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie 81 (2018), 27-33

‘God’s Mercy and Practices of Mercy’,in Hans Schaeffer, Gerard den Hertog, Stefan Paas, Mercy.Theories, Concepts, Practices.Proceedings from the International Congress TU Apeldoorn / Kampen, NL June 2014 (Wien: LIT Verlag 2018), 99-114

‘God’s Character and the Plot of the Bible’, in Jaap Dekker, Gert Kwakkel (Eds.), Reading and Listening: Meeting One God in Many Texts. Festschrift for Eric Peels on the occasion of his 25th jubilee as professor of Old Testament Studies, Amsterdamse Cahiers Supplement Series 16 (Bergambacht NL: 2018), 239-247

‘Foundation or Perspective? On the Usefulness of Formation and Epistemology’, in Hans Burger, Arnold Huijgen and Eric Peels, Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics (Studies in Reformed Theology 32), Brill Leiden 2017, 56-78

‘Theologische hermeneutiek in soteriologisch perspectief’, in Ad de Bruijne, Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU Bezinningsreeks 18), De Vuurbaak Barneveld 2017, 35-65

‘Theologie: een hermeneutisch model’, in Ad de Bruijne, Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU Bezinningsreeks 18), De Vuurbaak Barneveld 2017, 263-283

‘God spreekt. Wolterstorff over het Woord van God’, in Robert van Putten, Bart Cusveller, Rob Nijhoff (red.), Denken om shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff, Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2017, 139-154

‘Tussen atomisering en samenklontering: Op zoek naar Bijbels-theologische samenhang van beelden voor verzoening’, in Arnold Huijgen, Eric Peels en Cees-Jan Smits (red), Schuld en vrijheid: Opstellen aangeboden aan prof. dr. G.C. den Hertog, Boekencentrum Zoetermeer 2017, 61-79

‘Het belang van een deelnemersperspectief voor de theologie’, in Nederlands Theologisch Tijdschrift 70 (2016) 4, 321-337

‘Receiving the Mind of Christ: Epistemological and Hermeneutical Implications of Participation in Christ according to Oliver O’Donovan’, in Journal of Reformed Theology 10 (2016) 1, 52 – 71

‘Luther als voorbeeld: leren denken vanuit het evangelie‘, in E.A.de Boer, H.J. Boiten (red.), Godsvrucht in geschiedenis: bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, Groen Heerenveen 2015, 115-128

‘Christologisch en pneumatologisch: Herman Bavinck en de relatie tussen schriftleer en christologie’, in Ad de Bruijne, Hans Burger, Dolf te Velde (red.), Weergaloze kennis: Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Boekencentrum Zoetermeer 2015, 126-135

‘Gospel Presentation and the Structure of the Heidelberg Catechism’, in A. Huijgen (ed.), The Spirituality of the Heidelberg Catechism: Papers of the International Conference on the Heidelberg Catechism Held in Apeldoorn 2013 (Refo500 Academic Studies vol. 24), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, 268-279

‘In Christus zijn’, in Koert van Bekkum e.a., Proeven van spiritualiteit: Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen (TU Bezinningsreeks nr 15), De Vuurbaak Barneveld 2014, 70-80

‘Voorbij de offerkritiek (Het beeld van het offer)’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld (red.), Cruciaal: de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, Buijten en Schipperheijn Amsterdam 2014, 50-65

‘“Door zijn striemen bent u genezen”: een uitweg uit de verstaanscrisis’, in Theologia Reformata 57 (2014) 4, 388-395

‘A Soteriological Perspective on our Understanding’, in Mees te Velde, Gerhard H. Visscher (Eds), Correctly Handling the Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today. Wipf & Stock, Eugene OR 2014, 195-207

‘Kuyper’s Anti-Revolutionary Doctrine of Scripture’, in James Eglinton, George Harinck, Neocalvinism and the French Revolution, Bloomsbury London / New York 2014, 127-143

‘Zelfverstaan en wereldverstaan tussen geslotenheid en openheid’, in: Hans Burger en Geert Jan Spijker (red.), Open voor God. Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd (TU-bezinningsreeks nr. 14), De Vuurbaak Barneveld 2014, 23-38

‘Hermeneutisch relevante triniteitsleer: De bijdrage van Ingolf U. Dalferth aan de trinitarische renaissance’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 67 (2013) 2, 101-116

“‘Het hart en wezen der christelijke religie zelve”: over de praktische relevantie van de triniteitsleer’; in: Theologia Reformata 4 (2012) nr 4 333-349

‘Volmaakt in Christus: een uitnodiging’; in: Soteria29 (2012) nr 2 16-26

‘Hermeneutiek en bekering’, in: A. Baars e.a. (red)., Charis. Theologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.W. Maris, Groen Heerenveen 2008, 57-66

‘Theologia crucis, theologia gloriae, of geen van beide?’, in: E.A de Boer (red.), Levend water. Gereformeerd debat over charismatische vernieuwing(TU-bezinningsreeks nr. 5), Uitgeverij de Vuurbaak Barneveld 2006, 135-150

‘Een eeuwigdurende verbondenheid. Bavincks concept van de ‘unio mystica’, in: George Harinck, Gerrit Neven (red.), Ontmoetingen met Herman Bavinck(Ad Chartas-reeks 9), Uitgeverij de Vuurbaak Barneveld 2006, 265-286

‘Heil in Christus. Bijbelse hoofdlijnen’, in: Bram Beute e.a., Hoogtijd voor de bijbel (Sensor), Uitgeverij de Vuurbaak Barneveld 2004, 71-79

‘Mens in Christus: lichaam, ziel en geest’, in: Radix30 (2004) nr. 3, 109 – 122

‘De uitdaging van het gereformeerde belijden. Tien stellingen’, in: Lustrumalmanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi “Fides Quadrat Intellectum”,  2003, 74-81

‘Evangeliepresentatie en de structuur van de belijdenis’, in: Radix, 27 (2001) nr. 2/3, p. 179-190

‘Ingolf Dalferth. Geloof als lokalisering in Gods werkelijkheid (deel 2)’, in: Beweging, 65e jaargang nr. 2 juni 2001, p. 41-43

‘Ingolf Dalferth. Geloof als lokalisering in Gods werkelijkheid (deel 1)’, in: Beweging, 65e jaargang nr. 1 maart 2001, p. 35-36

Editor of books

with Arnold Huijgen and Eric Peels, Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics (Studies in Reformed Theology 32), Brill Leiden 2017

with Ad de Bruijne, Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven (TU Bezinningsreeks 18), De Vuurbaak Barneveld 2017

with Ad de Bruijne and Dolf te Velde, Weergaloze kennis: Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Boekencentrum Zoetermeer 2015

with Reinier Sonneveld, Cruciaal: de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging, Buijten en Schipperheijn Amsterdam 2014

with Geert Jan Spijker, Open voor God. Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd (TU-bezinningsreeks nr. 14), De Vuurbaak Barneveld 2014

Papers (academic; since 2014)

‘Understanding the Mind of God. Developing a Theology of Discernment in Dialogue with John Owen’. Short paper, Leuven Encounters in Systematic Theology XII ‘Theos en Polis’, Leuven (België), 24 oktober 2019

‘Bavinck’s Reformed Ethics and the renewal of the mind‘ Paper, Internationale conferentie over Herman Bavincks Gereformeerde ethiek, Kampen 19 september 2019

‘The church as community of reading and understanding. Empirical perspectives’. Short paper op IRTI-conferentie, 5 juli 2019, PThU Amsterdam

‘What is the Relevance of Biblical Studies for Systematic Theology?’Short paper op European Academy of Religion Annual Conference 2019, Bologna dinsdag 5 maart 2019

‘Discernment in the light of an authoritative revelation? Rethinking the authority of Scripture’, Paper Comenius-conference ‘Theology in a World of Ideologies: Authorization or Critique?’, Kampen 19th of April 2018

‘ “Theirs are the covenants”. Israel and the so-called “covenant of grace” ’Paper BEST-conference ‘Israel as hermeneutical challenge’, Kampen 23 maart 2018

‘The Structure of the Reformed Doctrine of the Covenant and the Covenant of Works’, Paper international conference ‘Covenant’, annual conference of the BEST research group (TUA/TUK), Apeldoorn 30 03 2017

‘Why do you believe that Scripture is the Word of God? Owen’s doctrine of Scripture Reconsidered’, short paper on the international conference ‘John Owen: Between Orthodoxy and Modernity, Apeldoorn 31 08 2016

‘Noetic Consequences of Sin’, short Paper on the 2016 conference of the Association of Reformational Philosophy Christianity and the Future of our Societies, Leuven, Belgium 17 08 2016

‘Transformation by the renewal of the mind’, short Paper Annual SST Conference, Durham UK 5 april 2016

‘Grondslag of perspectief: Over het nut van vorming en epistemologie’, lezing conferentie Sola Scriptura, onderzoeksgroep BEST, Kampen 12 juni 2015

‘Thinking the Church in a Dutch Context’, short paper Annual SST Conference, Nottingham UK 15 april 2015

‘Clothed with Christ, our righteousness’’lezing conference Tom Wright on Paul and Justification, Kampen 31 oktober 2014

‘Paulus en Tom Wright over rechtvaardiging’; lezing Fries Godgeleerd Gezelschap, 3 oktober 2014

‘Bavinck’s View of the Relation Between Scripture and Tradition’ Short paper conferentie Rerum Novarum Neo-Calvinism and Roman Catholicism, Rome Italië, 4 september 2014

Papers, articles and lectures (general public; since 2014)

‘Gereformeerde ‘nieuwe’ hermeneutiek in de GKv’, lezing op jaarlijkse conferentie van CGMV voor predikanten, Ermelo 14 november 2019

‘In Christus open voor de ander’, lezing op Missie.nu (4e editie) ‘Open voor de ander. Ontmoeting als missioniare uitdaging’, Almere 2 november 2019

‘Van verbond naar verbonden. Over de erfenis van de vrijgemaakte verbondstheologie’, lezing op symposium Gereformeerde Theologie Stroomopwaarts: 75 jaar vrijmaking, Kampen 31 oktober 2019

‘Geestelijke groei volgens Paulus’, Ankerlezing, gehouden op 13 en 16 mei in Gouda en Voorthuizen

‘Hoe vergeeft God? Hoe overwint God het kwaad? Belangrijke Bijbelstheologische motieven achter het concept genoegdoening’ Bijdrage op studiedag over Reinier Sonnevelds boek Het vergeten evangelie (8 maart 2019)

‘Vier redenen om de biecht serieus te nemen’, Onderweg3 (2017) 3, 30-31.

‘We moeten kritisch zijn op ons Bijbellezen én op onze ervaring: over de relatie tussen ervaring en openbaring’, in Onderweg 1 (2015) 20, 90-92

‘Heel het leven een offerfeest’, lezing Het Kruispunt, Rotterdam, 16 september 2015

‘Christus’ evangelie aan den lijve ervaren’, lezing Predikantencongres 2015 05 27

‘De eenheid van de kerk: Bijbelstheologisch.’Coreferaat bij lezing prof. dr. L. Koffeman op DOE-conferentie Bunschoten, 17 april 2015

‘Hoe word ik een goede Bijbellezer? Hoe leer ik denken als Jezus?’; lezing in Meppel in het kader van de lezingenserie ‘Vitaal Gereformeerd’, 13 februari 2015

 

Interests

Areas of Interest:

Systematic theology and Biblical theology

Christology and soteriology (atonement, being in Christ); hermeneutics and Scripture; covenant; charismatic renewal; ecological theology

 

Functions

Associate Professor of Systematic Theology

Review editor European Journal of Theology

Member of the Bavinck Society (Bavinck Institute, Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, VS).

Member of the Society for the Study of Theology

Member of the European Academy of Religion

Member of the Fellowship of European Evangelical Theologians

Research programme

 Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST)

http://tukampen.academia.edu/HansBurger

 

CV

2019-today: Associate Professor of Systematic Theology

2014-2018: Assistant Professor of Systematic Theology

2011-2014: Postdoctoral Research Fellow in Systematic Theology

2006-2011: Minister ‘De Voorhof’ in Franeker (Reformed Churches (lib.))

2008: Promotion: Being in Christ. A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective

2000-2005: PhD in Systematic Theology

2000: University of Zürich

1992-2000: Theological University Kampen (major: Ethics)